Loading…
avatar for Nodir Rashidov

Nodir Rashidov

Nagoya University
Physics Engineer
Nagoya, Aichi, Japan
Nagoya University B4 intl student majoring in physics.
Aspiring web developer. Mostly do web開発 in Symfony, trying to change to Spring MVC now.
Recently got an offer from Rakuten, Osaka branch. Cant wait to start next year
Saturday, October 22
 

11:00am JST

11:30am JST

12:00pm JST

12:25pm JST

12:30pm JST

1:00pm JST

2:00pm JST

2:25pm JST

2:30pm JST

3:00pm JST

3:25pm JST

3:30pm JST

4:00pm JST

4:05pm JST

4:25pm JST

4:30pm JST

5:00pm JST

6:30pm JST